MELLOM FJORD OG FARLEI. SUNNMØRSBYEN ÅLESUND VOKSER FRAM.

 
26/5, kl 14:00-17:00
AALESUNDS MUSEUM
I middelalderen var kaupstaden Borgund handelssentrum for Sunnmøre. Etter at Borgund forsvant som by på 1400-tallet, ble handelen spredt på flere mindre handelssteder langs Borgundfjorden og ved Ålesundet.

Fra 1500-tallet drev handelsborgere fra Bergen handel med fiskerbøndene på Sunnmøre. Handelen foregikk som varebytte, og bøndene betalte med fisk. Etter at trelasthandelen endte tidlig på 1600-tallet, var tørrfisk det viktigste eksportproduktet fra Sunnmøre helt frem til midten av 1700-tallet. Denne handelen var av stor verdi for kjøpmennene i Bergen. I 1750-åra begynte britiske kjøpmenn i Molde og Kristiansund å organisere oppkjøp og produksjon av klippfisk mot kontant betaling til fiskerbøndene på Sunnmøre. Da fiskeriene ble dårligere fra 1760-årene ble konkurransen om fisken større. Situasjonen ble vanskelig for handelsfolkene på Sunnmøre, og ønsket om et eget losse- og ladested på Sunnmøre ble stadig sterkere.

Hvorfor ble byen Ålesund etablert, og hvordan utviklet byen seg fram mot år 1900? Utstillingen «Mellom fjord og farlei» tar opp disse spørsmålene, og forsøker å tegne et bilde av byutviklingen helt frem mot den store bybrannen i 1904.